Adatvédelmi tájékoztató

Jogi nyilatkozat
Általános tájékoztatás
A weboldal használata előtt kérem, figyelmesen olvassa el a jogi nyilatkozatot. Ez a
nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő dokumentumok és szövegek
Felhasználó általi használatát. A weboldal használatának megkezdésével valamennyi
felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási
és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal megnyitásával az oldal
felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a
nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használja a weboldalt.
1. Szellemi tulajdonjogok
A weboldal és az azon megjelenő grafikai megoldások, szövegek, képek, adatok,
információk és egyéb anyagok a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi. A tulajdonos
előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit
bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy
tárolni.
2. A weboldal tartalma
A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa körültekintően állította össze. A
weboldal azonban kizárólag tájékoztató jellegű. A tulajdonos nem garantálja a weboldal
tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét.
3. A weboldal elérése
A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy
átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A tulajdonos nem
garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A
weboldal, illetve az ott elérhető információk hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy
közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem
megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből
eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a weboldal tulajdonosa kifejezetten
kizárja.
4. Látogatói adatok és magatartás
A weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes
adatok kivételével a Felhasználó által a weboldalra küldött vagy ott közzétett minden
anyag nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó lemond. A
weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal
kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket,
szöveget bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé, terjesztheti.
Tilos a weboldalon közzétenni, illetve a weboldalra küldeni a következő anyagokat:
– fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf,
visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív,
botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét
sértő, rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;
– olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre
buzdítanak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve
amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely
harmadik fél jogát sértik;
– technikailag ártalmas anyagok (számítógépvírusok, károkozásra alkalmas szoftver
vagy adat).
Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés, ezalatt értendő az oldal feltörését
is. A weboldal tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal
és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő felhasználó azonosságának vagy
tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal. Amennyiben a weboldal
tulajdonosa hozzájárulása nélkül a tartalom jogosulatlan felhasználása történik, a
tulajdonos jogosult kiszámlázni 50.000,- Ft/nap összegű kötbért. A kötbér megfizetése
nem jelenti azt, hogy a tartalom használatára jogosulttá válik. A tulajdonos a kárát
érvényesítheti abban az esetben, ha jogosulatlan tartalomhasználat történik és ezzel a
másik fél részére kárt okoz.
5. Felelősség
A weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját
felelősségére teszi, saját belátása szerint. A honlapon keresztül letöltött és megismert
információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra vehető igénybe. A
weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen
körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem
szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.
6. Adatvédelem
A személyes adatok gyűjtése és használata a tulajdonos a személyes adatok esetleges
kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja. A tulajdonos csak olyan
személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.
7. Jogkövetkezmények
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a tulajdonos haladéktalanul
megteszi a szükséges jogi lépéseket. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott
kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása
A weboldal tulajdonosa fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát,
amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldalon értesíti
felhasználóit.